پردیس امام علی (ع) رشت

برگزاری مسابقه ورزشی کشوری در 4رشته کاراته، فوتبال همگانی ،اسکواش ،وشو بصورت مجازی

مسابقه کاراته، فوتبال همگانی ،اسکواش ،وشو بصورت مجازی

دانشجویان جهت شرکت در این مسابقات لطفا دستوالعمل های رشته مربوطه را که در این سایت گذاشته شده دقیقا مطالعه نموده و سپس در این دوره شرکت نمایند پردیس از دانشجویان منتخب تقدیر بالعمل خواهد آورد. دانشجویان در صورت داشتن سئوال خاصی با نماینده ورزش دانشجویی آقای قاسم زاده و تربیت بدنی دانشگاه آقای ابراهیمی هماهنگ نمایند .


نظرات کاربران